Фауна Карпатського біосферного заповідника

Станом на 2018 рік науковими дослідженнями встановлено перебування на території Карпатського біосферного заповідника 3588 видів тварин, з яких 26 видів плоских червів (Plathelminthes), 37 видів круглих червів (Nemathelminthes), 24 види кільчастих червів (Annelida), 3018 видів членистоногих (Arthropoda), які включають 260 видів павукоподібних (Arachnida), 32 види багатоніжок (Myriapoda) та 2808 видів комах (Insecta). Виявлено також 84 види молюсків (Mollusca), 1 вид круглоротих (Cyclostomata), 29 видів риб (Osteichthyes), 15 видів земноводних (Amphibia), 10 видів плазунів (Reptilia), 193 види птахів (Aves) та 67 видів ссавців (Mammalia). Але дослідження продовжуються і щороку в заповіднику виявляються нові види.

Нижче подається характеристика біорізноманіття тварин заповідника у межах окремих систематичних груп.

Ссавці (Mammalia). Від часу створення Карпатського державного заповідника у 1968 році і до 2018 року на території КБЗ, різними дослідниками було встановлено мешкання 67 видів тварин з класу Ссавці, які відносяться до 6 рядів, 17 родин та 41 роду.

Найрізноманітнішими у систематичному відношенні є ряди Гризунів (Rodentia), які представлені 5 родинами і 14 родами, Хижих (Carnivora), які належать до 4 родин і 9 родів, Рукокрилих (Chiroptera) – 2 родини і 9 родів та Комахоїдних (Insectivora) – 3 родини і 5 родів. Ряд Ратичних (Artiodactyla) представлений всього 2 родинами і 3 родами, а Зайцеподібних (Leporiformes) – 1 родиною і 1 родом. За кількістю видів найбагатшими є Рукокрилі (23 види). За ними йдуть Гризуни (19 видів), Хижі (13 видів), Комахоїдні (8 видів). Найбіднішими у видовому відношенні є Ратичні (3 види) і Зайцеподібні (1 вид).

У Чорногірському та Марамороському масивах збереглися умови для iснування альпiйського бабака (Marmota marmota) та скельниці (Rupicarpa rupicarpa), якi, як вважається, повнiстю зникли в Українських Карпатах десь в кінці ХІХ – на початку XX сторiччя. Є можливість у майбутньому спробувати відновити тут популяції цих видів.

Птахи (Aves). Станом на 2018 р. на території Карпатського біосферного заповідника зареєстровано 193 види птахів, які належать до 17 рядів, 46 родин та 113 родів. Найбільш різноманітною та багатою у видовому відношенні таксономічною групою сучасної орнітофауни заповідника є Горобцеподібні (Passeriniformes) – 89 видів. Другим за кількістю видів є ряд Соколоподібні (Falconiformes) – 22 види. Лелекоподібні (Ciconiiformes), Гусеподібні (Anseriformes), Сивкоподібні (Charadriiformes), Совоподібні (Strigiformes) та Дятлоподібні (Piciformes) представлені від 8 до 15 видами. Помітною у фауні заповідника є участь представників рядів Куроподібних (Galliformes), Журавлеподібних (Gruiformes) та Голубоподібних (Columbiformes). Вони представлені відповідно 5-6 видами. Решта 7 рядів птахів представлені 12 видами.

Плазуни (Reptilia). Сучасна герпетофауна Карпатського біосферного заповідника представлена 10 видами, 8 родами, 5 родинами та 2 рядами. Найбільш різноманітними та багатими у видовому відношенні таксономічними групами є родини Вужевих (Natricinae) – 4 види та Справжніх ящірок (Lacertidae) – 3 види. По одному виду представлені родини Прісноводні черепахи (Emydidae), Веретільницеві (Anguidae) та Гадюкові (Viperidae).

Земноводні (Amphibia). На сьогоднішній день фауна земноводних Карпатського біосферного заповідника включає 15 видів, які відносяться до 2 рядів, 5 родин та 9 родів. Ряд Хвостаті (Caudata) налічує 6 видів. Вони представлені лише однією родиною – Саламандрові (Salamandridae) і одним видом – саламандрою плямистою (Salamandra salamandra). Ряд Безхвості (Anura) представлений 9 видами земноводних, що відносяться до 4 родин і 5 родів.

Риби і круглороті (Osteichthyes et Cyclostomata). Іхтіофауна водойм Карпатського біосферного заповідника вивчена недостатньо. На його території відмічено 1 вид круглоротих – карпатська мінога (Eudontomyzon danfordi) а також 29 видів риб, що належать до 5 рядів, 8 родин, 23 родів.

Найбільша кількість видів риб виявлена в річці Тисі (19) та її притоці Чорній Тисі (16). Найменша кількість видів зареєстрована в р. Хустець – 11 видів.

Безхребетні (Invertebrata). Фауна безхребетних у порівнянні з іншими групами тварин заповідника найбагатша як у видовому так і в кількісному відношенні. Станом на 2018 рік на території КБЗ вже виявлено 3268 видів безхребетних.

За результатами досліджень 1982-2018 років на території заповідника найбільш різноманітними у видовому відношенні виявилися Комахи (Insecta), зокрема Твердокрилі (Coleoptera) – 800 видів, Лускокрилі (Lepidoptera) – 722 та Перетинчастокрилі (Hymenoptera) – 666 видів. Інші таксономічні групи нараховують порівняно незначну кількість видів. Залишаються ще недостатньо вивченими такі систематичні групи комах як Напівтвердокрилі (Hemiptera), Веснянки (Plecoptera), Волохокрильці (Trichoptera) та Двокрилі (Diptera).

Рідкісні та ендемічні види і підвиди

Що стосується рідкісних видів тварин Карпатського біосферного заповідника, то на його території зустрічається 284 види, занесені до різних національних та міжнародних «червоних» списків (безхребетні – 68; риби – 28; земноводні – 15; плазуни – 10; птахи – 120; ссавці – 48).

Зокрема на території заповідника знайшли притулок 115 видів тварин, які занесені до Червоної книги України, 124 види, занесені до Червоної книги Карпат, 196 видів, занесених у додатки Бернської конвенції, 20 видів – у додаток Боннської конвенції, 2 види – у додаток Вашингтонської конвенції (СІТЕС), 22 види – до Європейського червоного списку.

На території Карпатського біосферного заповідника мешкає також чимало видів та підвидів тварин, які зустрічаються тільки в Карпатському регіоні, або тільки в Карпатах і на Балканах. Це карпатські, східнокарпатські та карпато-балканські ендеміки. Наприклад, такі поширені в Європі види ссавців як благородний олень, рись, ведмідь, кріт, білка, лісова мишівка, снігова полівка представлені в Карпатах особливими гірськими підвидами: ізольований гірський підвид оленя (Cervus elaphus montanus Botezat,1903), ізольований гірський підвид рисі (Lynx lynx carpathica Heptner, 1972), ізольований гірський підвид ведмедя (Ursus arctos polonicus Gray, 1864), дрібна форма гірських кротів (Tapla europaea kratochvili Grulich, 1969), гірський напів-ізольований підвид білки (Sciurus vulgaris carpathicus Pietruski, 1853), яка, на відміну від номінального підвиду, має не руде а чорно-буре хутро. Карпати населяє також ізольований ендемічний підвид лісових мишівок (Sicista betulina montana Mehely, 1913) та гірсько-альпійський ендемік снігових полівок (Chionomys nivalis alpinus Miller, 1908). Усі вони зустрічаються на території Карпатського біосферного заповідника. Крім того на території заповідника мешкають карпатський ендемічний вид з альпійської групи підземних полівок татранська нориця (Terricola tatricus Kratochvil, 1952) та гірська форма водяних полівок нориця Шермана (Arvicola scherman Shaw, 1801). В межах заповідника гніздяться 8 ендемічних підвидів птахів: карпатський глухар (Tetrao urogallus rudolfi), середньоєвропейський орябок (Tetrastes bonasia rupestris), карпатська довгохвоста сова (Strix uralensis macroura), карпатський білоспинний дятел (Dendrocopos leucotos carpathicus), альпійський трьохпалий дятел (Picoides tridactylus alpines), альпійська горіхівка (Nucifraga caryocatactes relicta), середнеєвропейський гірський дрізд (Turdus torquatus alpestris), карпатська буроголова гаїчка (Parus palustris assinilis). Невеликі стоячі водойми в субальпійському та лісовому поясах використовують для нересту ендемічні види хвостатих земноводних карпатський тритон (Lissotriton montandoni), який зустрічається тільки в Карпатах, та дунайський тритон (Triturus dobrogicus), який є карпато-балканським ендеміком. Серед видів риб, які населяють водойми заповідника, також є ендемічні. Серед них ендеміки басейну Дунаю дунайський лосось (Hucho hucho) та чоп великий (Zingel zingel), а також ендемічний карпатський підвид андруга закарпатська (Leuciscus souffia agassizi). У водоймах заповідника зустрічається також ендемічний вид круглоротих – карпатська мінога (Eudontomyzon danfordi), яка є ендеміком басейну Тиси.

В Українських Карпатах зустрічається також чимало видiв безхребетних, які є карпатськими та схiднокарпатськими ендемiками. Серед них комахи калозома інквізитор (Calosoma inquisitor), турун трансільванський (Carabus transsylvanicus), трехус плікатулюс (Trechus plicatulus), дюваліус русинський (Duvalius ruthenus), кведій карпатський (Quedius transsilvanicus), ксифідрія Маркевича (Xyphidria markewitshi), хризоліна карпатська (Chrysolina carpatica) та ін. Усі вони мешкають на території Карпатського біосферного заповідника.

В деяких карстових печерах заповідника вiдмiчена унiкальна фауна безхребетних-троглобiонтiв, серед яких є ряд вузько ендемiчних видiв, відомих у світі тільки з території Українських Карпат. Це, зокрема, жук дюваліус закарпатський (Duvalius transcarpaticus) та колембола віллемія віра (Willemia virae).