Науковий підрозділ Карпатського біосферного заповідника складається з відділу та 4 лабораторій:

ВІДДІЛ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

БОТАНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

ЗООЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ЛІСОЗНАВСТВА

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРІНГУ

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника на 2022 р.

Звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника за 2021 р.

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника на 2021 р.

Звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника за 2020 р.

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника на 2020 р.

Звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника за 2019 р.

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника на 2019 р.

Звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника за 2018 р.

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника на 2018 р.

Звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника за 2017 р.

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника на 2017 р.

Звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника за 2016 р.

План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника на 2016 р.

Звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського біосферного заповідника за 2015 р.

На головну сторінку


ВІДДІЛ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

Відділ є організуючою ланкою у системі проведення наукових досліджень та міжнародного співробітництва установи. Організовує виконання теми «Літопис природи» та інших наукових тем, відповідає за організацію співпраці з провідними вітчизняними та закордонними науковими установами, бере активну участь у розробці та реалізації національних та міжнародних наукових проектів з питань природоохоронної справи, збереження біорізноманіття, сталого розвитку, дослідження екологічних процесів тощо. Розробляє та впроваджує геоінформаційні системи для КБЗ та Карпатського регіону.

Наукові та науково-технічні працівники лабораторії та напрямки їх досліджень:

 1. Беркела Юрій Юрійович - начальник відділу, кандидат фізико-математичних наук. Геоінформаційні системи. Розробка та реалізація наукових проектів.

 2. Покиньчереда Василь Федорович - заступник начальника. Теріолог. Екологія, біологія та охорона ссавців, зокрема рукокрилих, Українських Карпат. Розробка та реалізація наукових проектів.

 3. Борик Олег Володимирович - провідний інженер. Проведення цифрування карт, підключення до них баз даних, обробка та аналіз отриманих результатів. Комп'ютерний набір і верстка.

 4. Бочкор Геннадій Михайлович - провідний інженер. Соціально-економічні дослідження в зоні діяльності заповідника. Розробка проектів сталого розвитку.

 5. Регуш Василь Васильович - провідний інженер. Лісознавство, лісівництво, соціально-економічні дослідження в зоні діяльності заповідника.

БОТАНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Основні напрямки досліджень:

Наукові та науково-технічні працівники лабораторії та напрямки їх досліджень:

 1. Волощук Микола Іванович - завідувач лабораторії, кандидат біологічних наук. Вивчення поширення, ценотичної характеристики, біоморфологічних особливостей, структури популяцій, динамічних тенденцій рідкісних сланких кущиків високогір’я Українських Карпат. Вивчення особливостей поширення рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України на території КБЗ. Дослідження змін рослинного покриву високогірних природних лучних екосистем, вторинних післялісових пасовищних і сінокісних лук під дією антропогенного навантаження. Вивчення рослинності високогірних водно-болотних угідь, їх сучасний стан та динамічні тенденції угруповань.  E-mail: voloschuk.m@rambler.ru

 2. Козурак Алла Василівна - науковий співробітник, куратор розсадника.  Вивчення поширення, структури популяцій, особливостей розмноження, сезонного ритму розвитку дзвоників карпатських (Campanula carpatica); вивчення сезонного ритму розвитку ранньовесняних видів рослин та видів, занесених до переліків міжнародних, національних і регіональних червоних списків. Поширення синантропних видів рослин на території заповідника.

 3. Антосяк Тетяна Миколаївна - науковий співробітник, куратор гербарію. Інвентаризація флори Українських Карпат. Дослідження поширення рідкісних ендемічних, реліктових видів флори, та видів, занесених до переліків міжнародних, національних і регіональних червоних списків. Ведення наукового гербарію КБЗ.

ЗООЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Зоологічна лабораторія, у співпраці з іншими науково-дослідними лабораторіями, забезпечує вивчення та моніторинг природних процесів, здійснює постійні спостереження за змінами екосистем з метою екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів заповідника. 

Основними завданнями лабораторії є наукові дослідження окремих видів тварин та тваринних комплексів, проведення моніторингу за станом та динамікою популяцій важливих у науковому та природоохоронному відношенні видів тварин, розробка та реалізація науково-технічних заходів щодо відновлення порушених зоокомплексів заповідника та регуляції чисельності окремих видів тварин, участь у підготовці та реалізації міжнародних проектів, які стосуються вивчення та охорони тваринного світу заповідника і зони його діяльності. 

Зоологічна лабораторія, відповідно до покладених на неї завдань, проводить науково-дослідні роботи за напрямками:

Лабораторія також бере участь  у проведенні спільних робіт на зоологічну тематику зі сторонніми науково-дослідними установами та організаціями на основі угод про творчу співпрацю.

Наукові та науково-технічні працівники лабораторії та напрямки їх досліджень:

 1. Довганич Ярослав Омелянович завідувач лабораторії, теріолог. Екологія та охорона ратичних і хижих ссавців. Моніторинг за станом популяцій ссавців.

 2. Годованець Богдан Йосипович старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, орнітолог. Екологія, поширення та чисельність птахів. Стан популяцій рідкісних видів птахів. Моніторинг за станом популяцій риб.

 3. Ляшенко Євген Костянтинович старший науковий співробітник, ентомолог. Екологія, біологія, поведінка, моніторинг чисельності булавовусих та вищих різновусих лускокрилих, розведення рідкісних видів карпатських лускокрилих з метою поповнення природних популяцій. Моніторинг за станом популяцій деяких груп безхребетних тварин.

 4. Покиньчереда Віра Валеріївна науковий співробітник, арахнолог. Екологія, біологія, фауна земноводних. Моніторинг за станом популяцій земноводних.

 5. Попович Юрій Миколайович – провідний інженер, герпетолог. Екологія, біологія, фауна плазунів. Моніторинг за станом популяцій плазунів та риб. Ведення електронної бази даних «Ссавці КБЗ».

ЛАБОРАТОРІЯ ЛІСОЗНАВСТВА

Науково-дослідна лабораторія лісознавства, як науковий структурний підрозділ Карпатського біосферного заповідника займається вивченням лісових природних комплексів, їх  змін внаслідок антропогенного впливу згідно з програмою Літопису природи та організації фонового екологічного моніторингу. Зосереджує свою наукову діяльність на розробці тем, пов'язаних із вивченням лісових екосистем, ґрунтового покриву території заповідника, наукових основ охорони, відтворення і використання біологічного, фітоценотичного та ландшафтного різноманіття, а також особливо цінних лісових природних комплексів та об'єктів. Лабораторія проведення інвентаризаційних робіт із вивчення динаміки видового складу і структури та природного поновлення в лісах  заповідника. Особлива увага приділяється дослідженням раритетних лісових угруповань та ґрунтових відмін.

Наукові та науково-технічні працівники лабораторії та напрямки їх досліджень:

1. Кабаль Мирослав Васильович - завідувач лабораторії. Працює в лабораторії лісознавства з 2001 року. Має 15 наукових публікацій. Готує кандидатську дисертацію на тему "Лісовідновні процеси в смерекових лісах Мармарошу (Українські Карпати)"

Основні напрямки роботи:

2. Сухарюк Дмитро Дмитрович - старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук. Напрямки роботи - лісівництво, лісознавство, екологія лісу.

3. Глеб Руслан Юрійович - старший науковий співробітник. Напрямки роботи - геоботаніка, лісівництво, лісознавство, ботаніка, мікологія, екологія лісу.

4. Бундзяк Йосип Йосипович - науковий співробітник.  Працює в лабораторії лісознавства з 1996 року. Опубліковано 19 наукових публікацій.

Основні напрямки роботи:

5. Полянчук Іван Йосипович - провідний інженер. Основні напрямки роботи - лісознавство, лісівництво.

6. Ангер Роман Ярославович - технік-лаборант І категорії. Технічне забезпечення польових робіт та опрацювання первинних польових матеріалів.

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРІНГУ

Основні напрямки досліджень:

Моніторингові дослідження абіотичнних процесів в екосистемах заповідних територій згідно програми Літопису природи. Дослідження абіотичних явищ, які викликають зміни ландшафту та рельєфу. Спостереження за динамікою гідрологічного режиму річок та потоків. Гідрохімічні дослідження атмосферних опадів та води в основних водотоках КБЗ. Геохімічні дослідження ґрунтів, грибів, рослинності, поверхневих і підземних вод. Гідрогеохімічні дослідження інтегральних проб снігового покриву найвищих гірських вершин КБЗ та прилеглих територій. Дослідження гідрологічного режиму та фізико-гідрохімічних параметрів поверхневих вод заповідного урочища „Долина нарцисів”. Фенологічні спостереження на чисельних фенопунктах та феномаршрутах згідно програми Літопису природи. Метеорологічні спостереження на наявних метеопостах.

Наукові та науково-технічні працівники лабораторії та напрямки їх досліджень:

 1. Папарига Петро Степанович - завідувач лабораторії, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник. Геохімія важких металів у природних комплексах КБЗ. Геохімічні дослідження ґрунтів та рослинності на вміст важких металів та інших токсичних елементів. Гідро-геохімічні дослідження підземних вод, які використовуються населенням для пиття. Дослідження транскордонних переносів полютантів різної генези атмосферними течіями. E-mail: paparyga.ps@rambler.ru

 2. Андрійчук Наталія Федорівна – провідний інженер-гідрометеоролог. Дослідження динаміки гідромережі КБЗ та їх фізичних параметрів. Метеорологічні спостереження на наявних метеопостах.

 3. Піпаш Людмила Іванівна – старший науковий співробітник-хімік. Гідрохімічні дослідження атмосферних опадів та води з основних водотоків КБЗ. Дослідження макрокомпонентного складу снігового покриву найвищих гірських вершин КБЗ та прилеглих територій.

 4. Веклюк Анатолій Володимирович – провідний інженер-фенолог. Фенологічні спостереження на фенопунктах та феномаршрутах. Дослідження абіотичних явищ, які викликають зміни ландшафту та рельєфу.

 5. Маляр Василь Васильович - провідний інженер. Метеоролог, гідролог.