Земля, наближена до неба. - Ужгород: Карпати, 2008. - 48 с.

Довідкове видання «Земля, наближена до неба» присвячене проблемам охорони довкілля, сталого розвитку Карпат - природної серцевини Європи. У книзі широко використані унікальні аналітичні матеріали провідних фахівців, науковців України і їхніх зарубіжних колег. Йдеться про необхідність міжнародної координації зусиль усіх природоохоронних відомств і структур у рамках Рамкової конвенції про охорону довкілля та сталий розвиток Карпат під егідою Ради Європи, розробки Екологічної Конституції Європи.


Редакційна колегія: М.М.Кічковський (голова редколегії), Ф.Д.Гамор, Б.Г.Кушнір (заступники голови редколегії), І.Г.Діус (відповідальний секретар), В.П.Густі, В.І.Мурга, В.І.Ніколайчук, А.В.Погорелов, С.С.Поп, С.М.Стойко, В.П.Чіпак

«Земля, наближена до неба» - 4247 книга Всеукраїнського державного ордена Дружби народів видавництва «Карпати» від часу
його заснування (1945).

 

Land Close to the Sky

Reference book "Land Close to the Sky" is devoted to the problems of environmental protection, sustainable development of the Carpathians as natural heart of Europe. Unique analytical materials of leading specialists, research workers of Ukraine and their foreign colleagues are widely used in the book. It informs about the necessity of international co-ordination of efforts of all nature protection departments and structures in compliance with the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians under the auspices of the Council of Europe, development of European Ecological Constitution.


Editorial board: M. Kichkovskiy (chairman of editorial board), F. Gamor, B. Kushnir (vice-chairmen of editorial board),
I. Dius (responsible secretary), V. Gusti, V. Murga, V. Nikolaychuk, A. Pogorelov, S. Pop, S. Stoyko, V. Chipak