Зустріч по міжнародному проєкту LIFE

Як ми нещодавно інформували, Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) розпочав реалізацію потужного міжнародного проєкту «LIFE - Збереження старовікових лісів у Європі: природна спадщина, загальний опис, синтез та екосистемні послуги», який націлений на захист пралісів і старовікових лісів у Європі. Одним із перших кроків у рамках його реалізації стала зустріч із керівництвом і активом Ясінянської територіальної громади, на якій представники нашої установи презентували інформацію про новий Проєкт і його основні завдання. Справа в тому, що проєкт реалізується на базі складової частини «Чорногора» Об’єкта Всесвітньої природної Спадщини ЮНЕСКО і її околиць, частково охоплюючи й територію Ясінянської ТГ. У рамках зустрічі, на якій КБЗ представляли в.о. директора М.П. Рибак, науковий координатор В.Ф. Покиньчереда та менеджер із комунікацій І.Д. Йонаш, йшлося як про сам проєкт, так і про ту величезну цінність, якою володіють місцеві праліси.

Нагадаємо, що Проєкт є одночасно і науковим, і природоохоронним, і промоційним, оскільки передбачає розробку алгоритмів для дистанційної ідентифікації старовікових лісів, оцінку їх екосистемних послуг, а також розробку і впровадження комунікаційних стратегій із метою підвищення обізнаності населення щодо важливості та цінності таких лісів.

Саме з метою реалізації окремих завдань проєкту і планується залучити мешканців навколишніх територіальних громад – Ясінянської та Богданської, до його виконання. Вони, по перше, матимуть можливість, на основі участі в опитуванні, допомогти визначити цінність екосистемних послуг, які надають старовікові ліси та праліси, а по друге, саме на них і буде націлена комунікаційна кампанія для підвищення їх обізнаності щодо важливості і цінності цих послуг.

Проєкт реалізовуватиметься протягом 4 років – із 2021 по 2024 рік. В цьому році передбачається в основному проведення підготовчих робіт і напрацювання теоретичної бази. Активні роботи, зокрема проведення досліджень і опитувань, заплановані на наступні роки.

Ми регулярно інформуватимемо Вас, шановні читачі, про всі новини в рамках цього проєкту, тому залишайтеся з нами!

Ірина Йонаш,
Заступник начальника відділу рекреації
та сталого розвитку КБЗ та
Менеджер з комунікації проекту LIFE


As we recently informed, the Carpathian Biosphere Reserve (CBR) has launched implementation of a powerful international project «LIFE - Protection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services", which is aimed on protection of ancient and primeval forests in Europe. One of the first steps in its implementation was a meeting with leaders and activists of the Yasinya territorial community, where representatives of our institution presented information about the new Project and its main tasks. The fact is that the project is implemented on the basis of a “Chornohora” component part of the UNESCO World Natural Heritage Site and its surroundings, partially covering the territory of Yasinya territorial community. During the meeting, at which CBR was represented by acting director Mykola Rybak, scientific coordinator Vasyl Pokynchereda and communication manager Iryna Yonash, it was communicated both about the project itself, as well as about the great value that local primeval forests present.

Recalling information, we should say that the Project is at the same time scientific, environmental and promotional one, as it provides for the development of algorithms for remote identification of ancient forests, assessment of their ecosystem services, as well as development and implementation of communication strategies aiming on raising public awareness about the importance and value of such forests.

Exactly for the purpose of realization of separate tasks of the project it is planned to involve inhabitants of surrounding territorial communities – Yasinya and Bohdan. First of all, through participating in a survey, they will be able to help identifying the value of ecosystem services provided by ancient and primeval forests, and secondly, they will be a target audience for a communication awareness raising campaign about the importance and value of these services.

The project will be implemented during 4 years - from 2021 to 2024. This year it is planned to perform mainly preparatory work and develop a theoretical basis. Active work, including research and surveys, is planned for the coming years.

We will regularly inform you, our readers, about all the news within this project, so stay with us!

Iryna Yonash,
Deputy head of the department for recreation
And sustainable development of CBR and
Communication manager of the LIFE project
 

На фото (зліва на право): І.Д. Йонаш, заступник начальника відділу рекреації та сталого розвитку КБЗ; А.М. Павлюк, староста с. Чорна Тиса, голова Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів; А.І. Делятинчук, голова Ясінянської селищної ради; М.П. Рибак, в.о. директора Карпатського біосферного заповідника.

Автор фото: В.Ф. Покиньчереда