ВИПУЩЕНО В СВІТ НОВИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

В умовах глобалізації та всезростаючої екологічної кризи, особливої актуальності набувають проблеми вдосконалення еколого-освітньої роботи та формування екологічної культури населення. Починається цей процес в дошкільних та шкільних навчальних закладах, в першу чергу на уроках природничих дисциплін. А ботаніка, відноситься до початкової ланки в шкільному курсі біології, є особливо важливою, і відіграє чималу роль для вирішення згаданих проблем.

У цьому контексті, чимале значення матиме, випущений нещодавно, кандидатом біологічних наук, старшим науковим співробітником Карпатського біосферного заповідника Богданою Іванівною Москалюк, навчально-методичний посібник «Формування екологічного світогляду на уроках біології (методика викладання ботаніки)» (ТОВ «Дискурс», Брустурів, 2015).

         В основу посібника лягли оригінальні розробки сучасних шкільних уроків, які авторка апробувала під час викладання курсу біології в загальноосвітній школі, впродовж 2005-2011 рр.

Ця навчально-методична розробка, без сумніву допомагатиме шкільним педагогам у виборі оптимальних технологій, методів, засобів, принципів та прийомів організації навчально-виховного процесу.

В запропонованому посібнику, в доступній формі подаються сучасні здобутки біологічної, педагогічної, методичної та психологічної наук при викладанні у загальноосвітніх школах основ ботанічної науки.

У підручнику забезпечується дотримання принципів особистісно – зорієнтованих підходів до навчання, наголошується на важливості комунікативно-діяльнісних методів подачі програмного матеріалу, забезпечення наступності й перспективності, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Авторка пропонує оригінальні розробки сучасних уроків, які сприяють оптимізації та інтенсифікації навчання, підвищенню пізнавальної самостійності, творчої активності, ініціативності учнів та посиленню міжпредметних зв’язків на уроках біології.

Посібник викладений на 248 сторінках, складається зі вступу та двох частин. У першій частині проаналізована сучасна класно-урочна система навчання та технології навчання, що підвищують його ефективність. Ґрунтовно розглянуті методи, засоби та принципи навчального процесу, що забезпечують засвоєння учнями матеріалу на сучасному рівні. Основна увага зосереджена на формуванні екологічного світогляду на уроках біології, із цією метою висвітлено комплексний підхід до викладання курсу ботаніки.

В основній другій частині видання, подається методика викладання курсу ботаніки. Показано практичне застосування традиційних та сучасних методів, засобів, прийомів, які доцільно використовувати при вивченні на шкільних уроках рослинного світу. Поряд із традиційними шкільними заняттями, в книзі пропонуються розробки нестандартних уроків, зорієнтованих на розвиток творчих здібностей та інтересів школярів. Зокрема, розроблена методика, за якою учні зможуть міцно засвоїти основні поняття, терміни з курсу, оволодіти практичними вміннями та навичками, засвоювати знання на практиці.

Загалом матеріали посібника, сформовані таким чином, що сприятимуть розвитку в учнівської молоді мотивації й бажання до пізнання природних об’єктів, явищ живої природи, формуванню природничо-наукового світогляду, сприятимуть усвідомленню підростаючим поколінням, необхідності збереження природи та раціонального використання її ресурсів.

         У матеріалах посібника його авторці вдалося втілити свій багаторічний досвід та напрацювання в галузі викладання ботаніки та вивчення еколого-біологічних закономірностей флори Карпат, а також чітко їх проілюструвати. Посібник стане в нагоді як студентам біологічних факультетів так і учителям середніх навчальних закладів.

 Федір Гамор,
доктор біологічних наук, професор, 
заступник директора Карпатського біосферного заповідника.