Список матеріалів, що увійшли до збірника

Антосяк Т.М., Волощук М.І. Рідкісна флора Карпатського біосферного заповідника та проблеми її охорони

Антюфеєв В.В. До питання про кліматичний моніторинг об’єктів природно-заповідного фонду

Белей Л.М., Годованець В.І., Федорчук Н.М. Моніторинг структури та продуктивності похідних смерекових деревостанів з участю модрини європейської

Белей Л.М., Годованець В.І., Федорчук Н.М. Ялицеві природні ліси та праліси Карпатського національного природного парку

Беркела Ю.Ю. Геоінформаційна база даних пралісів Закарпатської області

Божук Т.І. Велотуризм як перспективна форма рекреаційно-туристської діяльності на природоохоронних територіях

Бойчук І.І. Початки моніторингу біорізноманіття на ділянці екомережі «Басейн ріки Лімниця»

Бондаренко В.Д., Музика М.Я., Гуменюк І.Р. Проблеми похідних деревостанів Природного заповідника «Медобори»

Боровик Л.П. Проблема збереження еталонних якостей екосистем відділення Стрільцівський степ Луганського природного заповідника у зв’язку з поширенням адвентивних деревних видів

Бортников Є.Г., Будько М.В. Екологізм як концепція: природозбережна та культурозбережна стратегія туризму

Брусак В.П., Зінько Ю.В., Кричевська Д.А. Географічні основи формування екологічної мережі в Ук¬раїнських Карпатах

Буджак В.В., Коржик В.П., Скільський І.В., Чорней І.І. Макроекологічна мережа Буковини у структурі Пан’європейської

Бучек А., Грубий З., Лачіна Я. Довгострокове вивчення природних лісів на постійних пробних площах, що були закладені проф. Алоїсом Златніком в межах заповідних територій на Закарпатті

Бучко Ж.І. Естетична цінність ландшафтів як один із критеріїв створення об'єктів природно-заповідного фонду

Волощук М.І. Антропогенний вплив на структуру популяцій Rhodiola rosea L. в Українських Карпатах та рекомендації щодо охорони

Волощук М.І., Папарига П.С., Сухарюк Д.Д. Організація моніторингу впливу рівня ґрунтових вод на рослинні угруповання Долини нарцисів

Воронцов Д.П. Перспективи розвитку НПП «Сколівські Бескиди» та збереження його раритетного фітоценофонду

Гамор А.Ф., Гамор Ф.Д., Антосяк Т.М. Про роль заповідників та національних природних парків у збереженні раритетних видів судинних рослин Українських Карпат

Гамор Ф.Д. До історії створення та розвитку Карпатського біосферного заповідника

Гамор Ф.Д., Довганич Я.О., Покиньчереда В.Ф. Праліси Закарпаття – невід'ємна складова ключових територій екомережі Карпатського регіону

Гетьман В.І. Про управління екомережею 

Гнатів П.С. Оцінка глибини трансформованості рослинного покриву гірських районів Львівщини

Годованець Б.Й. Роль об’єктів природно-заповідного фонду у збереженні біорізноманіття птахів Українських Карпат

Грицишин П.М. Організаційно-правові передумови залучення гірських громад до формування екологічної мережі

Данчук О.Т., Стрямець Г.В., Горбань І.М., Ференц Н.М. Особливості біосферного резервату «Розточчя» як природного ядра національної екомережі

Данчук-Дворецька Т.І. Деякі концептуальні засади та планування еколого-освітньої роботи в умовах номінованого біосферного резервату «Розточчя»

Держипільський Л.М., Томич М.В., Стефурак І.Л., Савчук Г.В., Лосюк В.П. Інвентаризація біорозмаїття – передумова ведення моніторингу

Довбенко В.І. Формування потенціалу розвитку екологічної мережі як передумова збалансованості економіки 

Довганич Я.О. До методології формування регіональних ділянок національної екомережі

Дутчак С.В., Дутчак М.В. Екотуризм та еколого-освітня робота: об’єкт, суб’єкт і територія її здійснення

Загорський В.С., Борщук Є.М. Екологічна освіта, культура та інформація в системі формування екологічної мережі

Зайцева Г.Ю., Кагало О.О. Поширення і стан популяцій вовчків (Gliridae) як критерії для вибору територій – складових регіональної екомережі у Хмельницькій області

Заморока А.М. Моніторинг фауни жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат та Передкарпаття

Іваненко І.Б., Матвєєв С.Р. Сучасний стан та перспективи формування екомережі в Україні 

Іваненко І.Б., Парчук Г.В. Правові засади охорони пралісів в Україні та їх значення для створення національної екомережі

Кагало О.О. Принципи розбудови екомережі та вибору її територіальних елементів: українська практика та європейський досвід

Канарський Ю.В. Деякі проблеми охорони різноманіття ентомофауни на територіях природно-заповідного фонду

Клапчук В.М. До історії туризму в об’єктах природно-заповідного фонду України на Гуцульщині

Клапчук М.В. Природоохоронні об’єкти неживої природи Скибових Горган

Козурак А.В. Поширення, екологічні особливості та деякі біоморфологічні показники популяцій дзвоників карпатських (Campanula carpatica Jacg.)

Коммармот Б., Бранг П., Брендлі У.-Б. Моніторинг природної динаміки лісу в Швейцарії та Україні

Коржик В.П. Поняття і структура екомережі: буковинське бачення

Корчемлюк М.В. Моніторинг якості води в р. Прут на території Карпатського національного природного парку як складова державної програми моніторингу довкілля

Куреляк В. Щодо етнографічних проблем українського населення Мараморощини

Кучерявий В.П., Мокрий В.І., Піць Н.А., Федорів Р.Ф., Найда В.С., Юрчук П.В., Хомік Н.В., Матейчик В.І. Інформаційне забезпечення формування трилатерального біосферного резервату «Західне Полісся»

Луговой О.О. Про необхідність нової інвентаризації земноводних (Amphibia) Карпатського біосферного заповідника, як складової моніторингу фауни регіону

Ляшенко Є.К., Покиньчереда В.В. Моніторинг рідкісних видів комах Карпатського біосферного заповідника як індикатор формування екологічної мережі

Малиновський А.К., Третяк П.Р. Транскордонна система охорони природного середовища «Верхній Буг»

Манюк В.В. Дніпрові пороги як заповідне ядро національного та європейського значення

Мателешко О.Ю. Твердокрилі (Coleoptera) підряду Adephaga Ужанського національного природного парку

Мінаровіч М., Шовкопляс Н. Методологія культурно-історичної та соціальної топографії (КІСТ) як передумова збереження та підтримання природної, історичної та культурної самобутності та різноманіття Карпат

Мовчан Я.І., Безусько А.Г., Матвєєв С.Р. Заходи щодо формування екомережі Карпат та пропозиції щодо охорони, використання та відтворення природних комплексів у контексті формування Карпатської екомережі

Москалюк Б.І. Організація моніторингу за станом Gentiana lutea L. та Gentiana punctata L. в Українських Карпатах як індикатор ефективності формування екологічної мережі

Нійланд Г., Наута А., Нійланд В. Щодо проблеми відновлення гідрологічного режиму в Долині нарцисів (Карпатський біосферний заповідник)

Ніколайчук В.І., Цикун Т.В. Armillaria spp. букових пралісів Карпатського біосферного заповідника

Папарига П.С. Особливості міграції та концентрації важких металів в ґрунтах та рослинності Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника

Парафіло М.М., Коломієць Г.В., Кубрак І.В., Патрушева Л.І. До питання про історію розвитку заповідної справи на Миколаївщині

Піпаш Л.І. Гідрохімічний моніторинг в Карпатському біосферному заповіднику

Погорілко В.В., Скобало О.С. Роль біосферного резервату «Розточчя» у збереженні культурної спадщини регіону

Попівняк І.В., Папарига П.С., Кріль С.Я., Тацюк М.М., Ціхонь С.І. Актуальність екологічного моніторингу у зонах впливу поперечних активних розломів Карпат

Постоялкін С.В. Раритетний генофонд ліхенобіоти Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника

Приходько М.М. Екомережа Івано-Франківської області та її роль у формуванні національної екомережі

Радченко В.Г., Байрак О.М. Комплексний моніторинг стану ключових територій екомережі мегаполісу (на прикладі урочища Феофанія, м. Київ)

Редінов К.О., Петрович З.О. Значення деяких структурних елементів екомережі Миколаївської області в підтриманні популяцій рідкісних наземних хребетних тварин

Різун В.Б., Різун Е.М. Проблеми формування екологічної мережі та організації біотичного моніторингу, як складової частини державної системи моніторингу довкілля в Україні

Скільський І.В., Череватов В.Ф., Хлус Л.М., Мелещук Л.І. Вплив сільськогосподарських робіт на фауну в межах елементів екомережі локального рівня

Смаль О.О. Території та об’єкти природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення у Львівській області

Солодкий В.Д. Природно-заповідні території як ключові складові екологічної мережі Буковини

Стадницький Ю.І. Методологія оптимізації мережі об'єктів природно-заповідного фонду

Стефанюк Х.Б. Вивчення наземної малакофауни на території Карпатського національного природного парку

Стойко С.М. Значення пралісів біосферних заповідників Карпат для екологічного обґрунтування близького до природного лісівництва

Стрямець Н.С., Стрямець С.П. Фотометричний метод визначення річного приросту дерев за поперечними зрізами

Теліш П.С. Ландшафтні особливості об’єктів природно-заповідного фонду Верхньодністерських Бескид

Тимчук О.В. Результати моніторингу флори і рослинних угруповань в Карпатському національному природному парку

Токарський В.А. Проблеми функціонування та створення об’єктів ПЗФ у Харківський області 

Толкачов В.А., Гудкова Н.В., Колосок О.М. Започаткування проекту ПРООН/ГЕФ зі зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в Україні

Третяк П.Р. Проблеми та засади системної організації екологічної мережі (на прикладі західних областей України)

Федорюк М.Д., Бондарчук Т.М., Микулін О.М., Майор С.М., Гома Н.К., Супруненко О.В., Григанич Н.С. Аналіз екологічного стану гірської зони Закарпаття

Хлус Л. М., Скільський І. В., Череватов В. Ф., Мелещук Л.І. Основні аспекти формування екологічної мережі в межах локальної території «Стрілецький Кут» (Чернівецька область) на підставі поширення раритетної фауни хребетних

Царик Л.П. Роль і функціональне значення екомережі Поділля 

Царик П.Л. Екомережа як фактор збереження ландшафтного різноманіття території (на матеріалах Тернопільської області)

Череватов В.Ф. Раритетна фауна безхребетних тварин Дністровського екологічного коридору (в межах Чернівецької області)

Чернявський М.В. Структура і формування Надсянського, Прикарпатсько-Дністерського і Карпатського 
макрокоридорів у системі екологічної мережі Львівщини

Чернявський М.В., Коммармот Б., Бюргі А., Швіттер Р., Сухарюк Д.Д., Кабаль М.В. Переформування похідних смеречників у мішані структуровані деревостани з використанням природного поновлення

Чумак В.О. Проблеми інвентаризації та моніторингу різноманіття безхребетних тварин в регіоні Українських Карпат

Шпарик Ю.С., Бюргі А., Коммармот Б., Сухарюк Д.Д., Беркела Ю.Ю. Моніторинг букових пралісів Карпатського біосферного заповідника

Шукель І.В. Рекреаційне освоєння прибережної смуги озера Біле Рівненського природного заповідника (за результатами соціологічного обстеження)